Кафедра публічного та приватного права — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра публічного та приватного права

Кафедра публічного та приватного права Приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» була створена у вересні 2018 року. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Степанов П. Л.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, теорія держави та права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, юридична деонтологія, цивільне право, цивільний процес, трудове право, господарське право, господарсько-процесуальне право, адміністративне право, фінансове право, судові та правоохоронні органи України, кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія, кримінальний процес, прокуратура України, адвокатура України, право Європейського Союзу тощо.

Кафедра володіє потужним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять два доктори юридичних наук, сім кандидатів юридичних наук, один кандидат історичних наук, із них два науковця мають вчене звання «професор», п’ять науковців мають вчене звання «доцент».

Реалізуючи програми викладання дисциплін, кафедра підтримує тісний зв’язок з судовими органами, органами юстиції, правозахисними організаціями, у яких вивчається та запозичується для запровадження у навчальний процес їх позитивний досвід роботи за функціональною спрямованістю.

Наукову діяльність співробітники кафедри проводять у межах науково-дослідної теми: «Проблеми розбудови державності в Україні», а також постійно беруть участь у науково-дослідній діяльності інституту та здійснюють рецензування кандидатських дисертацій, навчальних посібників, підручників, наукових статей. Наукові здобутки знаходять відображення у низці видань, основні з яких забезпечують викладання навчальних дисциплін.

На кафедрі працює науковий гурток студентів, який очолює досвідчений працівник кафедри, кандидат історичних наук Цигульський С. М.

Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Головними завданнями даної роботи є забезпечення студентів навчально-методичними рекомендаціями, електронними інформаційними засобами, надання консультацій із використанням віртуальних засобів комунікацій. Для реалізації поставлених завдань викладачами кафедри здійснюється активна діяльність щодо розробки методичних вказівок, створення електронних конспектів лекцій, навчальних посібників та інших методичних матеріалів.